திண்டுக்கல் GRI காந்தி கிராமப்புற நிறுவன வேலை 2022 – தேர்வு கிடையாது | Rs. 20,000/-

gri project assistant research associate notification Jobs Vacancy with interview details 2022

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் காந்தி கிராமப்புற நிறுவன வேலைவாய்ப்பு (GRI) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, இதற்கு தேர்வு கிடையாது, சம்பளம் அதிகபட்சமாக 20,000/- ரூபாய்