கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் வெளியிடப்பட்ட பல அரசு வேலைவாய்ப்புகள்! எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்கள் முதல் விண்ணப்பிக்க முடியும்! அதிகபட்ச சம்பளமாக 58,900 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் வெளியிடப்பட்ட பல அரசு வேலைவாய்ப்புகள்! எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்கள் முதல் விண்ணப்பிக்க முடியும்! அதிகபட்ச சம்பளமாக 58,100 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு மூலம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பல வேலை வாய்ப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலை வாய்ப்புகளுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பித்து அரசு