கடலூர் மாவட்ட போக்குவரத்து துறை வேலை 2023, பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்

கடலூர் மாவட்ட போக்குவரத்து துறை வேலை 2023, பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்

கடலூர் மாவட்ட அரசு போக்குவரத்து துறையில் வேலையில் சேர வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கான ஒரு புதிய வாய்ப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த