குழந்தைகள் பாதுகாப்பு பிரிவில் வேலை வேண்டுமா?

Want a job in Child Protection?

விழுப்புரம் மாவட்டம்: குழந்தைகள் பாதுகாப்பு பிரிவில் புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு அனைவரும் தகுதியானவர், அனைவருமே இதற்கு